Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Fennies worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Fennies en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruikt gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 12. Onder website wordt verstaan: de website www.by-fennies.com

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen consument en Fennies gesloten overeenkomsten waarbij Fennies producten levert.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Fennies overeengekomen.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van consument.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De consument kan via de website de door Fennies geproduceerde producten bestellen. Deze overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van de bestelling. Fennies zal de consument een bevestiging van de bestelling sturen. De producten zullen vervolgens worden geleverd.
 3. Als Fennies een bevestiging naar consument stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Fennies kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de consument aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Fennies dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Fennies deze schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 4 – De uitvoering van de overeenkomst

 1. Fennies zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Fennies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Fennies de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de consument redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de consument overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de consument, en zullen door Fennies worden doorbelast aan de consument.
 4. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fennies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fennies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fennies zijn verstrekt, heeft Fennies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

 

Artikel 5 – De prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De consument is – bij aankoop – de prijs verschuldigd die in de overeenkomst tot stand gekomen is. Zolang het verschuldigde bedrag niet geleverd wordt, is Fennies niet verplicht om de producten te leveren.
 2. Duidelijk fouten in de prijsopgaven, waaronder onjuistheden, kunnen na de overeenkomst tussen de consument en Fennies, alsnog corrigeert worden. Speciale aanbiedingen zijn – zolang de voorraad strekt – geldig.
 3. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Fennies reguliere verzendkosten.
 4. Tenslotte kunnen de verpak- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Deze zullen in het totaal bedrag getoond worden.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Fennies mede te delen.
 7. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De consument is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

Artikel 6 – Verzending en bezorging

 1. Fennies zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 2. Fennies bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Fennies kan ervoor kiezen om de producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via een reguliere postbezorger.
 3. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 4. Indien op het moment van levering er niemand aanwezig is, dus dat de consument noch een door hem of haar aangewezen persoon niet aanwezig is, dan verzekert Fennies niet de staat van de levering.
 5. Indien de producten na het verstrijken van de levertijd voor de consument beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 6. Het is belangrijk dat de consument – na ontvangst – de producten zelf controleert. Indien de consumenten de producten in een dergelijk slechte staat ontvangen heeft en de producten dus niet aan dergelijke kwaliteitseisen voldoen, verzoek ik dat de consument het binnen 24 uur – na ontvangst – laat weten. Het kenbaar maken kan via info@ninazu.eu.
 7. Fennies hanteert een voorraad-systeem. Het is echter mogelijk dat de producten alsnog niet op voorradig zijn. Fennies zal het dan minstens één dag voor de levering kenbaar maken via de bewaarde contactgegevens. Eventuele vervolgmogelijkheden kunnen zijn; bestelling wordt geannuleerd, de bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de producten die ontbreken terugbetaald of de bestelling wordt op een later tijdstip alsnog verstuurd.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie de pagina Klantenservice onder het kopje retourneren voor de uitleg en voorwaarden van retourneren.
 3. Indien consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de consument het product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten en risico’s van retournering komen voor rekening van consument.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht  

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Fennies alleen worden uitgesloten, Fennies dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  A. die door Fennies tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
  B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  C. die wegens gebrek aan zorg (bijvoorbeeld op een koude, licht, vochtige plek plaatsen) het snel kunnen begeven; o.a. droogbloemen.
  D. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fennies géén invloed heeft.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Indien de consument product ontvangt die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, dan dient de consument het binnen 24 uur kenbaar te maken. De periode van 24 uur gaat in zodra de producten ontvangen zijn, track en trace kan hierbij als garantie gelden. De klacht moet duidelijk en volledig omschreven worden. Het bekendmaken van de klacht kan via fennehofstra@gmail.com.
 2. Bij Fennies ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht doorgegeven is, wordt het de consument verplicht om de bestelling – in ieder geval 14 dagen – met alle zorg te behandelen, zodat de geconstateerde kwaliteitseisen nader onderzocht kunnen worden.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Retourzendingen zijn toegestaan als Fennies daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 6. Overige klachten kunnen gemeld worden bij fennehofstra@gmail.com. Deze klachten kunnen echter nooit tot een schadevergoeding lijden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De consument is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Fennies is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien consument onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Fennies nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft consument geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Fennies enige vergoeding verschuldigd jegens consument.
 3. Fennies is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. Fennies is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.
 5. Fennies is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 6. Fennies is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of van derden. Hieronder valt gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsschade, letselschade, winstderving of andere indirecte schade, voor welke oorzaak dan ook.
 7. De consument vrijwaart Fennies voor alle aanspraken van derden, te benoemen van vergoeding van schade, interesten of kosten door voorgevallen die in verband staan met de door Cactus plant leverde zaken.
 8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11  – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Fennies, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Fennies zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Fennies, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 

Artikel 12 – Identiteit van de ondernemer

Fennies is geregistreerd bij de KvK onder nummer 76740218 en voert btw-identificatienummer NL003113683B32.

Fennies is gevestigd aan Boegbeeld 13, 5345 BR Oss (dit is geen bezoekadres).

Fennies is per e-mail te bereiken via fennehofstra@gmail.com.

 

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Inklapbare content

Verzenden, gratis lokale bezorging of ophalen

Al onze prachtige producten worden met zorg en bescherming ingepakt. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95. Uw bestelling wordt meestal binnen 1-2 werkdagen verzonden.

Onze kaarten worden gratis verzonden. Dinsdag t/m vrijdag vòòr 17:00 uur besteld, dan doen wij deze dezelfde dag nog op de bus. De kaart wordt dan de volgende dag al bezorgd door PostNL.

Wij bieden gratis lokale bezorging aan bij een minimaal bestelbedrag van € 9,99. Dit geldt voor bepaalde postcodes. 

Natuurlijk kunt u ook uw bestelling ophalen. Uw bestelling is meestal binnen 24 uur klaar om opgehaald te worden. U kunt uw bestelling ophalen van dinsdag t/m zaterdag tussen 12:00u. - 17:00u aan: Maasdijk 65 A, 5308JB Aalst (Zaltbommel). Stuur even een mailtje naar fennehofstra@gmail.com om een dag en tijd af te spreken.

Retourneren

Alle retouren moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden verwerkt. Wij ontvangen uw retour graag in de originele verpakking van Fennies. 

Retourneren per post:

Stap 1. Plaats de producten met alle kaartjes terug in de originele verpakking van Fennies. Zorg dat de producten goed beschermd zijn en sluit de verpakking goed af met tape.

Stap 2. Stuur een mailtje naar fennehofstra@gmail.com met uw bestelgegevens (bestelnummer + naam).

Stap 3. Breng het pakketje naar een door uw gekozen postbedrijf en stuur het naar:

Fennies

Maasdijk 65 A

5308JB Aalst

De verzendkosten en risico's voor uw retour naar Fennies zijn voor eigen rekening. Gemaakte verzendkosten worden niet vergoed.


Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor artikelen die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens de retourzending. Dien dan een claim in bij het postbedrijf. Wij raden aan om uw retour altijd te versturen met track en trace. 


Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen, sturen wij u een mailtje. Als uw retour wordt goedgekeurd, wordt u uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald via de oorspronkelijke betaalmethode. 

Retourneren bij Fennies:

Natuurlijk kunt u ook uw bestelling ook retourneren bij Fennies. U kunt uw bestelling retourneren van dinsdag t/m zaterdag tussen 12:00u. - 17:00u aan: Maasdijk 65 A, 5308JB Aalst (Zaltbommel). Stuur even een mailtje naar fennehofstra@gmail.com om een dag en tijd af te spreken.

Let op:

Fennies behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren. In bepaalde situaties wordt slechts een gedeeltelijke/geen terugbetaling verleend (indien van toepassing):

- Het product is beschadigd

- Het product verkeerd niet in originele staat of er ontbreken onderdelen om redenen die niet door onze fout zijn veroorzaakt.

- Uw retourzending meer dan 14 dagen na levering wordt geretourneerd.

Geniet voor altijd van de bloemen

De droogbloemen hebben geen water en weinig onderhoud nodig. Houd ze uit direct zonlicht om de kleur mooi en helder te houden. Ze staan het best op een plek op kamertemperatuur met veel schaduw. Als het product in vochtige ruimte staat, bij de verwarming of kachel dan kunnen de droogbloemetjes de kleur verliezen, het blijft tenslotte een natuurproduct.

Tijdens het versturen kunnen de droogbloemetjes verplaatsen, deze kun je gemakkelijk zelf op zijn plek zetten met een pincet.

Over fennies

Onze bloemen zaaien wij zelf in onze tuin. Wij plukken iedere bloem met zorg en drogen deze in onze schuur. Ze zijn natuurlijk gegroeid, er zijn geen chemicaliën of bestrijdingsmiddelen gebruikt. Omdat wij het hele proces zelf doen kunnen wij de beste kwaliteit garanderen. Ieder product wordt met liefde samengesteld. Van ieder product is er maar één, dit maakt het erg uniek. 

Service en contact

Bij vragen neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag. Stuur een berichtje op Instagram @by.fennies of een mailtje naar fennehofstra@gmail.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Fennies worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Fennies en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruikt gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 12. Onder website wordt verstaan: de website www.by-fennies.com

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen consument en Fennies gesloten overeenkomsten waarbij Fennies producten levert.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Fennies overeengekomen.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van consument.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De consument kan via de website de door Fennies geproduceerde producten bestellen. Deze overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van de bestelling. Fennies zal de consument een bevestiging van de bestelling sturen. De producten zullen vervolgens worden geleverd.
 3. Als Fennies een bevestiging naar consument stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Fennies kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de consument aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Fennies dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Fennies deze schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 4 – De uitvoering van de overeenkomst

 1. Fennies zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Fennies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Fennies de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de consument redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de consument overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de consument, en zullen door Fennies worden doorbelast aan de consument.
 4. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fennies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fennies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fennies zijn verstrekt, heeft Fennies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

 

Artikel 5 – De prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De consument is – bij aankoop – de prijs verschuldigd die in de overeenkomst tot stand gekomen is. Zolang het verschuldigde bedrag niet geleverd wordt, is Fennies niet verplicht om de producten te leveren.
 2. Duidelijk fouten in de prijsopgaven, waaronder onjuistheden, kunnen na de overeenkomst tussen de consument en Fennies, alsnog corrigeert worden. Speciale aanbiedingen zijn – zolang de voorraad strekt – geldig.
 3. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Fennies reguliere verzendkosten.
 4. Tenslotte kunnen de verpak- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Deze zullen in het totaal bedrag getoond worden.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Fennies mede te delen.
 7. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De consument is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

Artikel 6 – Verzending en bezorging

 1. Fennies zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 2. Fennies bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Fennies kan ervoor kiezen om de producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via een reguliere postbezorger.
 3. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 4. Indien op het moment van levering er niemand aanwezig is, dus dat de consument noch een door hem of haar aangewezen persoon niet aanwezig is, dan verzekert Fennies niet de staat van de levering.
 5. Indien de producten na het verstrijken van de levertijd voor de consument beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 6. Het is belangrijk dat de consument – na ontvangst – de producten zelf controleert. Indien de consumenten de producten in een dergelijk slechte staat ontvangen heeft en de producten dus niet aan dergelijke kwaliteitseisen voldoen, verzoek ik dat de consument het binnen 24 uur – na ontvangst – laat weten. Het kenbaar maken kan via info@ninazu.eu.
 7. Fennies hanteert een voorraad-systeem. Het is echter mogelijk dat de producten alsnog niet op voorradig zijn. Fennies zal het dan minstens één dag voor de levering kenbaar maken via de bewaarde contactgegevens. Eventuele vervolgmogelijkheden kunnen zijn; bestelling wordt geannuleerd, de bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de producten die ontbreken terugbetaald of de bestelling wordt op een later tijdstip alsnog verstuurd.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie de pagina Klantenservice onder het kopje retourneren voor de uitleg en voorwaarden van retourneren.
 3. Indien consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de consument het product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten en risico’s van retournering komen voor rekening van consument.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht  

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Fennies alleen worden uitgesloten, Fennies dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  A. die door Fennies tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
  B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  C. die wegens gebrek aan zorg (bijvoorbeeld op een koude, licht, vochtige plek plaatsen) het snel kunnen begeven; o.a. droogbloemen.
  D. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fennies géén invloed heeft.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Indien de consument product ontvangt die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, dan dient de consument het binnen 24 uur kenbaar te maken. De periode van 24 uur gaat in zodra de producten ontvangen zijn, track en trace kan hierbij als garantie gelden. De klacht moet duidelijk en volledig omschreven worden. Het bekendmaken van de klacht kan via fennehofstra@gmail.com.
 2. Bij Fennies ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht doorgegeven is, wordt het de consument verplicht om de bestelling – in ieder geval 14 dagen – met alle zorg te behandelen, zodat de geconstateerde kwaliteitseisen nader onderzocht kunnen worden.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Retourzendingen zijn toegestaan als Fennies daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 6. Overige klachten kunnen gemeld worden bij fennehofstra@gmail.com. Deze klachten kunnen echter nooit tot een schadevergoeding lijden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De consument is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Fennies is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien consument onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Fennies nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft consument geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Fennies enige vergoeding verschuldigd jegens consument.
 3. Fennies is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. Fennies is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.
 5. Fennies is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 6. Fennies is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of van derden. Hieronder valt gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsschade, letselschade, winstderving of andere indirecte schade, voor welke oorzaak dan ook.
 7. De consument vrijwaart Fennies voor alle aanspraken van derden, te benoemen van vergoeding van schade, interesten of kosten door voorgevallen die in verband staan met de door Cactus plant leverde zaken.
 8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11  – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Fennies, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Fennies zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Fennies, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 

Artikel 12 – Identiteit van de ondernemer

Fennies is geregistreerd bij de KvK onder nummer 76740218 en voert btw-identificatienummer NL003113683B32.

Fennies is gevestigd aan Boegbeeld 13, 5345 BR Oss (dit is geen bezoekadres).

Fennies is per e-mail te bereiken via fennehofstra@gmail.com.

 

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.